Handelsbetingelser ved booking af bil på BilDrømme.dk

(c/o K&M Event I/S)

Ved accept af følgende handelsbetingelser accepterer såvel Ejeren af køretøjet som Kunden, at være indforstået med at udlejning af den pågældende bil sker i overensstemmelse med BilDrømme (c/o K&M Event I/S) handelsbetingelser. Såfremt der måtte være andre betingelser vil følgende betingelser være de til enhver tid gældende mellem Parterne.

 

Ved leje af den pågældende bil (Ydelsen) sker lejen ved, at Ejeren af køretøjet fører køretøjet, medmindre andet er aftalt med ejeren.

 

1. BilDrømmes (c/o K&M Event I/S) forpligtelser

 • 1.1 BilDrømme (c/o K&M Event I/S) formidler alene Ydelsen mellem Ejeren af den pågældende bil og Kunden. Da BilDrømme (c/o K&M Event I/S) alene er en formidlingsvirksomhed kan BilDrømme (K&M Event I/S) ikke gøres erstatningsansvarlig for Ydelsen.
   
 • 1.2 BilDrømme (c/o K&M Event I/S) har til enhver tid pligt til, at videreformidle oplysninger af betydning for Kunden, såfremt Ejeren uden ugrundet ophold har givet BilDrømme (c/o K&M Event I/S) oplysninger, som ændrer ved den oprindelig aftalte Ydelse.
   
 • 1.3 BilDrømme (c/o K&M Event I/S) skal formidle Ydelsen mellem Køberen og Ejeren. Bildrømme (c/o K&M Event I/S) er således forpligtet til at indhente alle relevante oplysninger om Kunden, som er nødvendige for Ejeren. Såfremt der måtte gives falske eller manglende oplysninger er BilDrømme (c/o K&M Event I/S) ikke ansvarlig herfor.
   
 • 1.4 BilDrømme (c/o K&M Event I/S) skal give Ejeren besked til enhver tid, når der er foretaget en booking omhandlende Ejerens bil.

 

2. Ejerens forpligtelser

 • 2.1 Ejeren er forpligtet til enhver tid, at præstere korrekt opfylde af Ydelsen i henhold til aftalen. Såfremt dette ikke sker er Ejeren erstatningsansvarlig herfor.

 • 2.2 Ejeren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende færdselsregler.

 • 2.3 Ejeren er forpligtet til at kørslen sker forsvarligt, herunder at føreren af bilen ikke er påvirket af hverken alkohol, stoffer eller medicin.

 • 2.4 Ejeren er forpligtet til at have forsikring på bilen. Såfremt dette ikke er tilfældet, er Ejeren selv erstatningsansvarlig ved skader.

 • 2.5 Ejeren er forpligtet til at opfylde de til enhver tid gældende lovkrav, herunder at bilen er lovligt indregistreret i Danmark og opfylder de sikkerhedsmæssige lovkrav.

 • 2.6 Såfremt bilen måtte blive beskadiget under kørslen, som ikke muliggør færdiggørelse af Ydelsen, skal Ejeren tildele Kunden rimelig kompensation herfor.

 • 2.7 Hvis Ejeren ikke kan præstere den korrekte ydelse, herunder hvis bilen måtte være blevet beskadiget forinden påbegyndelse af Ydelsen, skal Ejeren give besked uden ugrundet ophold til Kunden og BilDrømme (c/o K&M Event I/S). Ejeren er forpligtet til at kompensere Kunden herfor. BilDrømme (c/o K&M Event I/S) kan ikke blive forpligtet til at stille kompensation til Kunden herfor.

 • 2.8 Yderligere forhold som har betydning for korrekt opfyldelse af Ydelsen skal meddeles til Kunden og BilDrømme (c/o K&M Event I/S) uden ugrundet ophold.

 • 2.9 Ved ophør af samarbejdet mellem Ejeren og BilDrømme (c/o K&M Event I/S) er følgende handelsbetingelser gældende indtil Ejeren har præsteret alle Ydelser for BilDrømme (c/o K&M Event I/S).

 • 2.10 Ejeren er forpligtet til ikke at videregive personoplysninger om Kunden eller oplysninger om BilDrømme (c/o K&M Event I/S) til tredjemand. Oplysningerne er strengt fortrolige. Dette gælder under samarbejdet, men også efter samarbejdets ophør.

 

3. Betaling

 • 3.1 Betaling sker enten via fremsendelse af faktura, Dankort, eDankort eller Paypal. Alle priser er angivet i DKK og inkl. 25 % moms. Priserne er dagspriser.

 • 3.2 Ved firmaevents og virksomheds- eller forretningsrelaterede arrangementer tillægges beløbet moms.

  • 3.2.1 Ved køb af events, såvel private som firmaevents, vil der blive fremsendt en faktura. Fakturaen betales efter nærmere aftale med Kunden og i henhold til fakturaen. De specifikke betalingsbetingelser vil fremgå af fakturaen.

 • 3.3 Der tages ikke gebyr ved betaling på bildroemme.dk.

 • 3.4 Såfremt Køberen ikke betaler for Ydelsen er det ikke BilDrømme (c/o K&M Event I/S) som skal være ansvarlig herfor. Alle sagsomkostninger i forbindelse med inkasso betales alene af Ejeren.

 • 3.5 Når du modtager en ordrebekræftelse fra BilDrømme (c/o K&M Event I/S), skal du sikre dig, at der er overensstemmelse mellem den afgivet ordre og ordrebekræftelsen og straks gøre os opmærksom på eventuelle afvigelser.

 

4. Force Majeure og misligholdelse

 • 4.1 Hvis der måtte opstå en Force Majeure situation og Parterne således ikke er i stand til at opfylde Ydelsen korrekt kan det ikke antages, at være misligholdelse af Ydelsen.

 • 4.2 Såfremt der måtte opstå en Force Majeure situation skal den pågældende part give meddelelse herom uden ugrundet ophold til alle andre involverede parter. For Kunden betyder det, at denne har pligt til at meddele både BilDrømme (c/o K&M Event I/S) og Ejeren. For Ejeren gælder, at denne har pligt til at meddele både BilDrømme (c/o K&M Event I/S) og Kunden.

 • 4.3 Såfremt Kunden grundet force majeure ikke er stand til at deltage i Ydelsen, kan Bildrømme (c/o K&M Event I/S) ikke gøres erstatningsansvarlig overfor Ejeren såfremt Kunden annullerer bookingen.

 • 4.4 Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse eller anticiperet misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
   

5. Personlige oplysninger

 • 5.1 Kunden skal oplyse personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse når der handles på BilDrømme (c/o K&M Event I/S). Denne registrering er nødvendigt for at kunne levere Ydelsen til Kunden.

 • 5.2 Personoplysninger registres hos BilDrømme (c/o K&M Event I/S) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

 • 5.3 Kunden skal altid give sit udtrykkelige samtykke til indsamling af personoplysninger til BilDrømme (c/o K&M Event I/S), således at Kunden altid er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 • 5.4 Oplysninger afgivet af Kunden til BilDrømme (c/o K&M Event I/S) vil aldrig blive solgt eller på anden måde videregivet til tredjemand.

 • 5.5 BilDrømme (c/o K&M Event I/S) registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

6. Overdragelse af Ydelsen

 • 6.1 Ejeren har ikke ret til at overdrage sine forpligtelser overfor såvel Kunden og BilDrømme (c/o K&M Event I/S) uden at dette er aftalt med såvel Kunden som BilDrømme (c/o K&M Event I/S).
   

7. Øvrige vilkår

 • 7.1 Såfremt BilDrømme (c/o K&M Event I/S) eller Ejeren ønsker at ophøre samarbejdet, skal dette ske med en skriftlig varsel på 30 dage. Aflyses turen med min. 30 dages varsel forbeholder vi os retten til at opkræve 25% af turens pris i gebyr. Aflyses arrangementet med kortere varsel end 14 dage faktureres det fulde beløb. Det er kundens pligt at informere os i rette tid, hvis ikke denne ønsker køreturen afviklet.

 • 7.2 Såfremt et af ovenstående vilkår måtte anses som ugyldige, gælder de øvrige vilkår fortsat.

 • 7.3 Nærværende betingelser skal være underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed.

 • 7.4 Tvister af enhver art i henhold til nærværende betingelser skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark.